چرا هیچکس دوسم نداره آخه.چرا کسی دوسم نداره.چرا کسی منو نمیخاد.منو کسی دوست نداره

وقتی یه آدم میگه 

هیچ کس منو دوست نداره 

منظورش از هیچ کس 

یک نفر بیشتر نیست ... 

همون یه نفری که برای اون همه کسه ...