40 توصیه حجه الاسلام قرائتی به زوج های جوان (آقای عزیز)

 


آقای عزیز

١) به همسرت بگو: دوستت دارم!

 


2) واژه « دوست داشتن » را فقط برای او هزینه کن .

 


3) همسر تو کریستاله ! مواظب باش او را نشکنی

 


4)کاری کن که به تو ایمان بیاره ؛

 


5)تو باید تکیه گاه خوبی براش باشی

 


6) از عشقت برای او هزینه کن ، نه فقط از ثروتت ؛

 


7)زیبایی همسرت را ستایش کن؛

 


8)کارهایی که از توانش بیرونه , به او واگذار نکن ؛

 


9)او گل خوشبوی بهاری است ، پژمرده اش نکن ؛

 


10) انتظار نداشته باش همسرت مثل تو باشه ؛

 


11) با بحث و جدل او را خسته نکن ؛

 


12) نسبت به همسرت همیشه وفادار باش

 


13) اقتدار و صلابت را جایگزین خشونت کن

 
14) همدردی و همدلی او را آرام می کنه؛

 


15) قبل از انتقاد ازش تعریف کن ؛

 


16) سربه سرش نگذار

 


17)اگه به او احترام بذاری , به زندگی امیدوار می شه ؛

 


18) اگه آزارش بِدی , از تو متنفر می شه؛

 


19) از دست پختش تعریف کن ؛

 


20) نیش او نوشه ، ناراحت نشو ؛

 


21) دل او را نشکن ؛

 


22) مسخره اش نکن ؛

 


23)حسادت او را با تحقیر برنیانگیز ؛

 


24) انگشتان ظریف و صدای نازکش می گویند : " با من ستیز مکن  "

 


25) هر وقت بهت شک کرد ، باصداقت و مهربانی مطمئنش کن ؛

 


26 ) اگه گفت : « به اندازه دنیا دوستت دارم »؛

 


27) اگه گفت : تو منو دوست نداری  ؛ من بدبختم که با تو ازدواج کردم !

 


بلافاصله به او بگو : عوضش من خیلی خوشبختم که با تو ازدواج کردم ؛

 


28) اگه گفت : دلم گرفته تو این خونه ؛

 


بگو : در اولین فرصت روی دوشم سوارت می کنم تو آسمونا می گردونمت ؛

 


29) اگه گفت : تو خیلی بدی !

 


بگو : عوضش تو خیلی خوبی ؛

 


30) اگه ناز کرد ! نازشو به قیمت گرون بخر ؛

 


31) اگه گریه کرد ، خیلی دسپاچه نشو  فقط نوازشش کن ؛

 


32) اگه گفت : از دست بچه ها خسته شدم

 


بگو : بهت حق می دم ! تو خیلی صبوری  ازت متشکرم ؛

 


33) اگه اخم کرد ؛ بهش بگو: اخم نکن، زشت می شی؛

 


34) اگه باهات قهر کرد ! بگو: قهرت هم مثل مهرت قشنگه؛

 


35) اگه از مادر و خواهرت شکایت کرد، فقط شنونده خوبی باش؛

 


36) اگه گفت: من خواستگارای زیادی داشتم؛

 


با لبخند بگو: پس من خیلی آدم خوش شانسی هستم؛ که تو رو به چنگ آوردم؛

 


37) اگه گفت: تو زشتی؛ بگو عوضش تو خوشگلی؛

 


38) اگه بازم گفت: زشتی؛ بهش بگو: زیبایی مرد در عقل اونه؛

 


39) اگه گفت: طلاق می خوام؛ حتما به مشاور مراجعه کن؛

 


40) دلآرامی که داری دل در او بند.